OCHRANA ÚDAJOV

Informácie o ochrane osobných údajov, pravidlá, zásadyThe operator of www.malagarden.hu týmto informuje návštevníkov Webovej stránky (ďalej len: Webová stránka) o ochrane osobných údajov v praxi, o organizačných a technických krokoch v súvislosti s ochranou osobných údajov a o právach návštevníkov v tejto súvislosti a možnostiach ich uplatnenia.

Správcom osobných údajov je malagarden (ďalej len: Prevádzkovateľ) (sídlo: Siófok Petőfi sétány 15/A)

V prípade, že Prevádzkovateľ od návštevníka Webovej stránky (ďalej len: Používateľ) žiada za akýmkoľvek účelom osobné údaje, sú platné nasledovné nariadenia.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie o správe, spracovaní a uskladnení osobných údajov, ktoré prípadne Prevádzkovateľ pri používaní jeho Webovej stránky od Používateľa vyžiada. V prípade, že sa vo Vás vynoria akékoľvek otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov pred použitím Webovej stránky, prosím, kontaktujte našu zákaznícku linku.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môže byť kedykoľvek zmenené, Používateľ je povinný z času na čas Webovú stránku skontrolovať, čím sa zabezpečí informovanosť o prípadných zmenách. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je platné od 1. marca 2018. Za osobné údaje zadané na Webovej stránke je zodpovedný Prevádzkovateľ.

Vyžiadanie údajov, Ochrana údajov

K používaniu Webovej stránky Používateľ spravidla nemusí zadať žiadne osobné údaje; avšak pre využitie niektorých služieb je možné, že bude musieť niektoré svoje údaje Prevádzkovateľovi poskytnúť.

V závislosti od danej služby môže Prevádzkovateľ vyžadovať nasledovné údaje:

 • Meno a kontakty, vrátane e-mailovej adresy, adresy pobytu, prípade údaje vzťahujúce sa na firmu;
 • Informácie o osobných a odborných záujmoch;
 • Demografické údaje;
 • Skúsenosti s našimi produktmi a preferencie o ich dostupnosti, aby sme mohli poskytnúť ďalšie informácie o našich produktoch a službách.

1. Okruh spracovaných údajov

Pri návšteve Webovej stránky sa automaticky zaznamenáva čas začiatku a konca návštevy stránky Používateľom, prípadne v niektorých prípadoch – v závislosti od nastavení počítača Používateľa – typ prehliadača a operačného systému. Z týchto údajov systém automaticky generuje štatistické údaje. Prevádzkovateľ tieto údaje nespája s osobnými údajmi. V prípade prihlásenia na Webovú stránku tá odošle session ID, ktorá sa po opustení Webovej stránky automaticky vymaže.

Spracovanie osobných údajov zadaných za účelom používania Webovej stránky sa uskutočňuje so súhlasom Používateľa.

Prevádzkovateľ žiada, aby “maloletí” – v zmysle platných miestnych právnych predpisov – právne úkony (nákup alebo iná záležitosť) bez rodiča, alebo platného zákonného zástupcu, nekonali.

2. Cieľ spracovania osobných údajov

Spracovanie údajov prebieha za účelom udržiavania kontaktu medzi Prevádzkovateľom a registrovaným Používateľom, ktorý využíva služby Webovej stránky, a tiež za účelom prieskumu verejnej mienky. Ďalej tieto osobné údaje používa a spracováva výlučne s tým cieľom, aby mohol Používateľovi poskytnúť služby na ešte vyššej úrovni, hlavne v nasledovných oblastiach:

 • Za účelom zodpovedania otázok zadaných na Webovej stránke;
 • Doručenie správ, inzercie;
 • Interná evidencia;
 • Vývoj obsahu Webovej stránky;
 • Informácie o obnovení Webovej stránky;
 • Ušitie obsahu Webovej strýánky na mieru;
 • Za účelom doručenia výtlačkov, ktoré si objednal na Webovej stránke, Používateľovi.

Spojenie môže Prevádzkovateľ s Používateľom nadviazať e-mailom, telefonicky, faxom, alebo listom, okrem prípadov, kedy Používateľ niektorý z týchto kontaktov označil za preferovaný.

Zber údajov o termíne návštevy, typu prehliadača a operačného systému slúži výlučne na štatistické údaje.

Prevádzkovateľ nesmie osobné údaje použiť na iné, ako vyznačené účely. Spracovanie takto zadaných údajov prebieha so súhlasom Používateľa.

Prevádzkovateľ disponuje všetkými údajmi o Používateľovi diskrétne, tie využíva výlučne na rozvíjanie ním poskytovaných služieb, inzerciu a za účelom vyhotovovania vlastných prieskumov, štatistík. Ich publikovanie sa môže uskutočniť iba v takej forme, v ktorej nie je možné identifikovať jednotlivých Používateľov.

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ nemôže postúpiť ďalej, neuverejňuje, nepredá, taktiež nedá do prenájmu a neumožní k nim prístup tretej osobe, pokiaľ to nie je potrebné za účelom spísaným v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, alebo ak to nepredpisuje právna norma.

V prípade, že má Prevádzkovateľ záujem informovať o tých produktoch a možnostiach, ktoré môžu Používateľa zaujímať, informácie takéhoto charakteru poskytne Používateľovi listom, telefonicky, faxom alebo e-mailom, okrem prípadov, kedy Používateľ niektorý z týchto kontaktov označil za preferovaný.

Keď Používateľ zadá svoje osobné údaje, má možnosť na to, aby označil, že si neželá, aby ich Prevádzkovateľ používal na direktívne marketingové účely. Ak si Používateľ vyberie túto možnosť, Prevádzkovateľ ho za účelom direktívneho marketingu nevyhľadá. V tomto prípade Vás, prosím, kontaktujte call centrum našej spoločnosti. Ak je Používateľ klientom Prevádzkovateľa, alebo v minulosti požiadal informácie o jeho produktoch, môže sa stať, že o ponuke produktov ho bude informovať e-mailom, ak vyslovene nepožiadal o opak.

V prípade, že Používateľ zadal svoje osobné údaje preto, aby o službách poskytovateľa dostával informácie e-mailom, ten mu ich bude aj naďalej zasielať e-mailom, ak vyslovene nepožiadal o opak toho. V ostatných prípadoch, keď poskytne svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi, má možnosť vybrať si, či má záujem informácie takéhoto charakteru dostávať e-mailom.

3. Doba trvania spracovania údajov

Opustením session ID Webovej stránky sa údaje automaticky vymažú.

Prevádzkovateľ neberie zodpovednosť za už zmazané, ale pomocou webových vyhľadávacích nástrojov už archivované, staršie stránky. Odstránenie týchto údajov musí vykonať prevádzkovateľ vyhľadávača.

4. Prístup k údajom, spracovatelia údajov

K zadaným osobným údajom Používateľov majú prístup zamestnanci Prevádzkovateľa.

TOsobné údaje okrem už definovaných osôb Prevádzkovateľ iným osobám neposkytuje. Toto sa nevzťahuje na prípadné, právom predpísané, povinné poskytnutie údajov, čo môže nastať iba v mimoriadnych situáciách. Prevádzkovateľ pred poskytnutím údajov úradom sa presvedčí o tom, či pre poskytnutie týchto údajov skutočne existuje právny základ.

5. Práva používateľov na prístup k ich osobným údajom, vymazanie údajov

Právnym základom na spracovanie údajov je dobrovoľný súhlas Používateľov.

O spracovaní ich osobných údajov môžu Používatelia vyžiadať informácie. Prevádzkovateľ na žiadosť Používateľa mu poskytne informácie o jeho spracovaných osobných údajoch, o účele spracovania údajov, jeho právnom základe, dobe trvania, o názve Prevádzkovateľa, o jeho adrese (sídlo: Siófok Petőfi sétány 15/A) a o činnostiach súvisiacich so spracovaním údajov, a tiež o tom, kto a za akým účelom dostal – dostane tieto údaje. Informácie je možné požiadať na poštovej adrese Prevádzkovateľa (sídlo: Siófok Petőfi sétány 15/A), alebo na e-mailovej adrese info@malagarden.sk.

Na týchto istých adresách je možné iniciovať upresnenie osobných údajov Používateľa a aj ich vymazanie.

V prípade nevhodného používania Webovej stránky, taktiež na vlastnú žiadosť Používateľa jeho osobné údaje vymažeme. Vymazanie údajov bude realizované do 24 hodín od nasledovného dňa po doručení žiadosti o vymazanie údajov.

Na bezpečnosť Vašich osobných údajov kladie Prevádzkovateľ veľký dôraz. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k osobným údajom, pre on-line doručené osobné údaje používame vhodné fyzické, elektronické opatrenia.

6. Opatrenia na ochranu údajov

Prevádzkovateľ uskladňuje osobné údaje na serveroch spoločnosti Webshark Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2. – Pelikán Palace Irodaház www.webshark.hu ), ktoré sú chránené 24 hodinovou osobnou ochranou a možno ich nájsť na maďarskej internetovej chrbticovej sieti.

7. Možnosti vymáhania práva

Ak sa Používateľ domnieva, že Prevádzkovateľ poškodil jeho právo na ochranu osobných údajov, svoje právo môže vymáhať v zmysle občianskeho práva, alebo môže požiadať o pomoc komisára pre ochranu údajov. Právne predpisy o ochrane údajov a o povinnostiach Prevádzkovateľa sú obsiahnuté v zákone č. 18/2018 Z.Z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri vyhotovovaní tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov sme vychádzali zo zákona č. 18/2018 Z.Z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Informácie o hrozbách pre súkromnú sféru

S používaním internetu súvisia rôzne, hrozby, ktoré sa vzťahujú pre súkromnú sféru.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Váš názor napísaný na Webovej stránke je osobný údaj, z ktoré sa dajú vydedukovať niektoré špecifické údaje, hoci aj o pôvode, či politickom názore. Tieto údaje budú pre všetkých prístupné.

Odporúčame, aby ste v rámci ochrany svojich osobných údajov používali vo svojom počítači technológiu vylepšenia ochrany súkromia. Informácie o nich nájdete na mnohých webových stránkach.

9. Dôležité webové adresy

Technológia na vylepšenie ochrany súkromia

Informácie o ochrane osobných údajov